Privacy policy

Stichting buurtschap Veldstraat, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Stichting buurtschap Veldstraat doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting buurtschap Veldstraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting buurtschap Veldstraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website www.veldstraat.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van Stichting buurtschap Veldstraat.

Persoonsgegevens van leden van Stichting buurtschap Veldstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Ledenadministratie.
– Informatieverstrekking.
– Uitnodigen voor bijeenkomsten.
– Administratieve doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting buurtschap Veldstraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting buurtschap Veldstraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst.